[Esch/Alzette] Assemblée Générale vum 28. Abrëll 2022

Nodeems mer 2020 an 2021 op Zoom zréckgegraff hunn fir eis AG ofzehalen, kënne mer eis erëm versammlen fir d’Assemblée Générale vun 2022.

Aktivitéitsrapport

Keesserapport a Rapport vun de Keeserevisorinnen

Décharge vum Conseil d’Administration a Walen

3 Membres si sortants fir 2022: Sophie Muller-Bécret, Annette Boever-Lofy a Colette Dernouss-Humbert. Si sinn erëm gewielt ginn.
Camelia Meyer-Ionescu a Félicie Schmit sinn als Keeserevisorinnen confirméiert ginn.

Festleeën vun der Cotisatioun

D’Cotisatioun bleiwt weider bei 10 €.

Buttek

Projeeën

Mir hu folgend Projeeën ënnerstëtzt, deelwees vun der asbl aus an deelwees vum Buttek aus:

  • 8’000 € fir Senegal (Sr Dorothy)
  • 8’000 € fir Andamos (Projet deen eeler Leit a Bolivien ënnerstëtzt)
  • 1’000 € fir Nepalaya (Schutzkleeder fir Spideeler am Nepal)
  • 1’000 € fir Globo (Sauerstoffgeräter fir Indien)
  • 1’000 € fir Haiti (Erdbeben)
  • 4’000 € fir ONG Luxembourg-Pérou (Schoulkanner beim Léieren ënnerstëtzen)
  • 2’000 € fir Senegal (asbl Bapalaay, Ziichte vun Hënger)
  • 5’000 € fir ONG Dignity (Projet deen marginaliséiert Fraen an Indien ënnerstëtzt)

Detailer iwwer d’Projeeën: